خرید آپارتمان در میدان قدس اردبیل

3
بطرف یحیوی، پشت استخر شهرداری سابق، کوچه مطهری سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه ششم
5
بهار 2 سه خوابه / طبقه اول
بزرگراه شهدا روبروی سبلان فاز 1 سه خوابه / طبقه دوم
محدوده دخانیات دو خوابه / طبقه چهارم
2
خیابان والی خیابان قدس1 سه خوابه / طبقه ششم
خیابان بهار2 سه خوابه / طبقه سوم
محدوده اداره دخانیات دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان والی خیابان قدس1 سه خوابه / طبقه ششم