خرید آپارتمان در میدان عمار همدان

میدان عمار خیابان نظام دو خوابه / طبقه اول
بلوارشهید رنجبران دو خوابه / طبقه پنجم
یک خوابه / طبقه سوم
بلوار شهید رنجبران دو خوابه / طبقه پنجم
عمار دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
سی متری عمار سه خوابه / طبقه پنجم
محدوده سی متری عمار،12متری حقیقت سه خوابه
محدوده سی متری عمار،12متری حقیقت سه خوابه / طبقه پنجم
عمار دو خوابه / طبقه پنجم