خرید آپارتمان در میدان صارمی مشهد

1
محدوده صارمی38 دو خوابه / طبقه اول
بلوارصارمی خیابان صارمی 38 دو خوابه
8
بلوار شهید صارمی طبقه سوم
11
بلوار شهیدصارمی دو خوابه / طبقه سوم
10
بلوارشهید صارمی دو خوابه / طبقه سوم
6
بلوار شهیدصارمی طبقه سوم
بلوار صارمی خیابان صارمی 10 دو خوابه / طبقه اول
4
بلوار صارمی دو خوابه / طبقه سوم
9
بلوار هنرستان طبقه سوم
9
بلوار هنرستان طبقه سوم