خرید آپارتمان در میدان بعثت همدان

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4047 📌منطقه: میدان بعثت 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 1میلیارد و 250میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانا...

بلوار بعثت دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3992 📌منطقه: بر بلوار بعثت 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 950میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:620 🔴آپارتمان فروشی:بلوار بعثت 🔴متراژ:46 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:280میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:86

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3969 📌منطقه: بلواربعثت 📏متراژ: 104 💰قیمت کل: 1میلیارد و 284 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 9...

بلوار بعثت یک خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3939 📌منطقه: بلواربعثت 📏متراژ: 46 💰قیمت کل: 276 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 10واحد،...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:620 🔴آپارتمان فروشی:بلوار بعثت 🔴متراژ:46 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:280میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:86

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوازدهم

فروش: آپارتمان ?کد: 3898 ?منطقه: بلوار بعثت(برج استانداری) ?متراژ: 95 ?قیمت کل: 880 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 1...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان ?کد: 3869 ?منطقه: بلوار بعثت ?متراژ: 87 ?قیمت کل: 739 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 8 میلیون و 500 هزار تومان ?امکانات: 4طبقه 12...

سه خوابه / طبقه هشتم

?کد:295/3 ?آپارتمان فروشی:بعثت ?متراژ:185 ?متری:16میلیون ?قیمت کل:2میلیارد960میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:7 ?چند واحد:11 ?طبقه:8 ?سال ساخت:97...

سه خوابه

?کد:295/2 ?آپارتمان فروشی:بعثت ?متراژ:146 ?متری:9میلیون ?قیمت کل:1میلیارد314میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:7 ?چند واحد:11 ?طبقه:2 ?سال ساخت:97 ?...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:295/1 ?آپارتمان فروشی:بعثت ?متراژ:88 ?متری:11میلیون ?قیمت کل:960میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:7 ?چند واحد:11 ?طبقه:1 ?سال ساخت:97 ?امکانات:...

دو خوابه / طبقه چهارم

?کد:83 ?آپارتمان فروشی:میدان بعثت ?متراژ: 85 ?متری:6میلیون ?قیمت کل:510میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:7 ?طبقه:4 ?سال ساخت:79 ?امکان...

دو خوابه / طبقه چهارم

?کد:83 ?آپارتمان فروشی:میدان بعثت ?متراژ: 85 ?متری:6میلیون ?قیمت کل:510میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:7 ?طبقه:4 ?سال ساخت:79 ?امکان...

بلوار بعثت سه خوابه / طبقه چهارم

?کد:391 ?آپارتمان فروشی:بلواربعثت ?متراژ:173 ?متری:12میلیون ?قیمت کل:1میلیاردو 273میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:7 ?چند واحد:7 ?طبقه:4 ?سال ساخت:...

بلوار بعثت طبقه چهارم

?کد:391 ?آپارتمان فروشی:بلواربعثت ?متراژ:173 ?متری:11میلیون ?قیمت کل:1میلیاردو 903 ?چندخواب:3 ?چندطبقه:7 ?چند واحد:7 ?طبقه:4 ?سال ساخت:93 ?ا...