خرید آپارتمان در مهرشهر کرج

سه خوابه / طبقه اول
2
فاز فاز 3 خیابان 341 سه خوابه / طبقه دوم
7
فاز فاز یک سه خوابه / طبقه دوم
فاز فاز یک ورودی از کمربندی دو خوابه / طبقه سوم
فاز سه سه خوابه
1
دو خوابه
4
بلوار شهرداری فاز 2 دو خوابه
1
بلوار ارم
3
بلوار شهرداری سه خوابه / طبقه دوم
8
بلوار شهرداری چهار خوابه / طبقه اول