خرید آپارتمان در منطقه 8 تهران

3
خیابان سمنگان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان رضوان خیابان برادران صادقی کوچه حبیبی دو خوابه / طبقه چهارم
میدان 52 یک خوابه / طبقه چهارم
میدان 80 یک خوابه / طبقه چهارم
میدان 40 خیابان جویبار شرقی دو خوابه / طبقه اول
خیابان برادران صادقی خیابان مهرگان دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان طاهری خیابان میرفخرایی دو خوابه / طبقه سوم
3
میدان 72 خیابان چمن غربی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان طاهری خیابان میرفخرایی یک خوابه
میدان 95 ارشی دو خوابه / طبقه اول