خرید آپارتمان در مشهد

هاشمیه 66 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار سجادیه دو خوابه / طبقه دوم
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 22 دو خوابه
خیابان هاشمیه 91 طبقه سوم
بلوار صیادشیرازی خیابان صیادشیرازی 61 طبقه دوم
بلوار صیادشیرازی خیابان صیادشیرازی 11 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 10 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار الهیه خیابان الهیه 37 طبقه چهارم
بلوار هنرستان خیابان هنرستان 26 تابان طبقه همکف
بلوار هنرستان خیابان هنرستان 26 تابان طبقه همکف
کوثر 26 سه خوابه / طبقه اول
بلوار دانشجو خیابان دانشجو 6 سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان آزادی 44 سه خوابه / طبقه اول
خیابان جلال آل احمد 44 سه خوابه / طبقه پنجم
بلوار دانشجو خیابان دانشجو 16 سه خوابه / طبقه پنجم