خرید آپارتمان در مس كرمان

فروش آپارتمان 112 متری در مس كرمان

کد آگهی 34339
بلوار جمهوری بلوار پزشک دو خوابه / طبقه چهارم
2

فروش آپارتمان 150 متری در مس كرمان

کد آگهی 30424
بلوار امیرکبیر
3

فروش آپارتمان 145 متری در مس كرمان

کد آگهی 30433
بلوار امیرکبیر دو خوابه / طبقه دوم
3

فروش آپارتمان 180 متری در مس كرمان

کد آگهی 30426
بلوار جمهوری سه خوابه
3

فروش آپارتمان 125 متری در مس كرمان

کد آگهی 30334
بلوار امیرکبیر دو خوابه
1

فروش آپارتمان 170 متری در مس كرمان

کد آگهی 30333
بلوار جمهوری سه خوابه

فروش آپارتمان 128 متری در مس كرمان

کد آگهی 30325
بلوار جمهوری دو خوابه

فروش آپارتمان 60 متری در مس كرمان

کد آگهی 30369
بلوار امیرکبیر یک خوابه

فروش آپارتمان 105 متری در مس كرمان

کد آگهی 30343
بلوار امیرکبیر دو خوابه