خرید آپارتمان در سمنان

مسکن مهر , خیابان اخلاص طبقه سوم
مسکن مهر طبقه اول