خرید آپارتمان در مرزداران تبریز

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 17479 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 133 قیمت 1,680,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16869 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 128 قیمت 1,670,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 18355 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 140 قیمت 1,780,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18360 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 124 قیمت 1,580,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16972 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 126 قیمت 1,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 16971 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 133 قیمت 1,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18456 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 175 قیمت 2,720,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 18800 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 168 قیمت 2,450,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوازدهم

کد آگهی 16912 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 138 قیمت 1,580,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 16 تعداد واحد در طبقه 6 طبقه 12 تعداد اتاق...

سه خوابه

کد آگهی 18082 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 178 قیمت 2,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17722 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 141 قیمت 2,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17709 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 18195 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 137 قیمت 1,950,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18176 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 144 قیمت 1,880,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17006 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 140 قیمت 2,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...