خرید آپارتمان در قائم شهر

طبقه دوم
خیابان 16 متری اول کوچه مرادزاده دو خوابه / طبقه سوم
طبقه چهارم
کوچه پرورش طبقه اول
طبقه سوم
طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم
طبقه سوم
طبقه دوم
محدوده مرادزاده طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم