خرید آپارتمان در فردوس تهران

1
دو خوابه
بلوار فردوس
بلوارفردوس شرق دو خوابه
بلوار فردوس شرق گلستان جنوبی دو خوابه
بلوار فردوس شرقی خیابان گلستان جنوبی دو خوابه
بلوار فردوس شرق یک خوابه / طبقه همکف
بلوار فردوس شرق دو خوابه
1
یک خوابه
1
فردوس غرب یک خوابه
1
فردوس غرب یک خوابه / طبقه سوم