خرید آپارتمان در فردوس تهران

دو خوابه
گلستان غرب دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار فردوس شرق یک خوابه
بلوار فردوس شرق دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
بلوار فردوس شرق یک خوابه
بلوار فردوس شرق , خیابان ابراهیمی جنوبی دو خوابه
بلوار فردوس شرق سه خوابه
بلوار فردوس شرق دو خوابه
یک خوابه
یک خوابه
بلوار فردوس شرقی خیابان رامین جنوبی سه خوابه
دو خوابه
بلوار فردوس شرق خیابان ابراهیمی شمالی یک خوابه / طبقه پنجم