خرید آپارتمان در فاطمی تهران

خیابان جویبار دو خوابه / طبقه سوم
خیابان رهی معیری سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
خیابان فکوری دو خوابه / طبقه همکف
خیابان خورشید دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان سیندخت شمالی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان باباطاهر سه خوابه / طبقه دوم
خیابان باباطاهر دو خوابه / طبقه دوم
خیابان باباطاهر سه خوابه
خیابان گمنام دو خوابه / طبقه همکف