خرید آپارتمان در عظیمیه کرج

میدان بهارستان سه خوابه
میدان گلستان سه خوابه / طبقه چهارم
میدان گلستان سه خوابه / طبقه هفتم
4
میدان گلستان سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
8
میدان گلستان سه خوابه
میدان بهارستان دو خوابه
4
میدان اسبی سه خوابه / طبقه دوم
5
میدان گلستان دو خوابه
6
بلوار گلستان چهار خوابه / طبقه چهارم