خرید آپارتمان در عظیمیه کرج

بالاتر از میدان اسبی چهار خوابه / طبقه چهارم
میدان گلستان سه خوابه / طبقه اول
میدان گلستان سه خوابه
میدان اسبی سه خوابه / طبقه دوم
میدان گلستان دو خوابه
بلوار گلستان چهار خوابه / طبقه چهارم
میدان مهران خیابان ندای جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار اقاقیا کوچه شقایق یک خوابه / طبقه اول
میدان بهارستان سه خوابه
میدان گلستان سه خوابه / طبقه چهارم
میدان گلستان سه خوابه / طبقه هفتم
سه خوابه / طبقه اول
میدان بهارستان دو خوابه
میدان گلستان سه خوابه / طبقه اول
میدان بهارستان سه خوابه / طبقه دوم