خرید آپارتمان در کرج

عظیمیه , میدان بهارستان
عظیمیه , میدان گلستان طبقه چهارم
عظیمیه , میدان گلستان طبقه هفتم
4
عظیمیه , میدان گلستان طبقه اول
عظیمیه طبقه اول
8
عظیمیه , میدان گلستان
عظیمیه , میدان بهارستان
4
عظیمیه , میدان اسبی طبقه دوم
5
عظیمیه , میدان گلستان
6
عظیمیه , بلوار گلستان طبقه چهارم