خرید آپارتمان در شهناز همدان

خیابان گلزار یک خوابه / طبقه دوم
خیابان نواب دو خوابه / طبقه اول
خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه پنجم
محدوده فرهنگ سه خوابه / طبقه دوم
خیابان فرهنگ سه خوابه
خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه دوم
خیابان گلزار پایین تراز نیرو انتظامی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فرهنگ کوچه محبی سه خوابه / طبقه دوم
طبقه پنجم
خیابان آزادغربی دو خوابه