دسترسی سریع به مناطق مهم تهران

خرید آپارتمان در شهریار تهران

خیابان ارغوان10 دو خوابه / طبقه دوم

کد:2072 تعداد واحد: 6 پارکینگ:اختصاصی وام20میلیون

خیابان ارغوان14 یک خوابه / طبقه اول

کد:1284 تعداد واحد: 9 پارکینگ:مشاع وام:سندازاد

خیابان شقایق1 یک خوابه / طبقه دوم

کد:2070 تعداد واحد: 12 پارکینگ:مشاع وام:سندازاد

خیابان ارغوان7 دو خوابه / طبقه اول

کد: 2686 تعداد واحد: 6 وام 20میلیون

خیابان ارغوان 13 یک خوابه

کد:2534 تعداد واحد: 6 وام: 25میلیون

خیابان ارغوان9 دو خوابه / طبقه سوم

کد:2419 تعداد واحد: 12 وام: سند ازاد

خیابان شقایق8 یک خوابه / طبقه اول

کد:2458 تعداد واحد: 12 وام 31میلیون

خیابان شقایق4 یک خوابه / طبقه دوم

کد:2417 تعداد واحد: 12 وام12میلیون

خیابان شقایق1 یک خوابه / طبقه اول

کد:2425 تعداد واحد: 12 وام11میلیون

خیابان ارغوان4 یک خوابه / طبقه سوم

کد:2504 تعداد واحد: 9 وام50میلیون

خیابان ارغوان11 یک خوابه / طبقه سوم

کد:2275 تعداد واحد: 12 وام50میلیون

خیابان شقایق4 دو خوابه / طبقه دوم

کد: 2778 تعداد واحد: 7

خیابان شقایق9 یک خوابه / طبقه دوم

کد:2076 پارکینگ:اختصاصی تعداد واحد: 24 وام45میلیون

خیابان ارغوان1 یک خوابه / طبقه سوم

کد:266 تعداد واحد: 12 پارکینگ:اختصاصی

خیابان ارغوان8 یک خوابه / طبقه اول

کد:1375 تعداد واحد: 9 پارکینگ:مشاع وام35میلیون