خرید آپارتمان در شهرک کشاورزی اردبیل

2
خیابان 24 متری طبقه هشتم
سه خوابه / طبقه اول
طلائیه شرقی طبقه دوم
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم
2
سه خوابه / طبقه سوم