خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

فاز 3 سه خوابه / طبقه سوم
فاز 1 طبقه سوم
طبقه پنجم
فاز 2 سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه
فاز 1 سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 سه خوابه / طبقه دوم
فاز 1 سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه دوم