خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

فاز 3 چهار خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه دوم
فاز 3 سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 سه خوابه / طبقه چهارم
فاز 1 سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 سه خوابه / طبقه اول
فاز 1 سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه سوم
فاز 2 سه خوابه / طبقه اول