خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

فازیک،خیابان دوم سه خوابه / طبقه پنجم
فاز2،خیابان یازدهم دو خوابه / طبقه اول
فاز2،خیابان دهم طبقه اول
فاز3،خیابان چهارم سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه
فاز 2 خیابان 5امیری
فاز 2 خیابان 6 سه خوابه / طبقه دوم
طبقه پنجم
طبقه سوم