خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

فاز 1 سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 سه خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 سه خوابه / طبقه پنجم
طبقه سوم
سه خوابه / طبقه اول