خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

فاز 2 , خیابان دوم سه خوابه
فاز 2 , خیابان 7 سه خوابه / طبقه دوم
فاز1 , خیابان4 سه خوابه / طبقه اول
فاز 3 , خیابان 8 دو خوابه / طبقه دوم
فاز 2 خیابان 8 سه خوابه
فاز 3 خیابان 11 سه خوابه / طبقه پنجم
فاز2،خیابان هفتم دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه پنجم
فاز یک،خیابان سوم سه خوابه
سه خوابه / طبقه اول
فازیک،خیابان دوم سه خوابه / طبقه پنجم
فاز2،خیابان یازدهم دو خوابه / طبقه اول
فاز2،خیابان دهم طبقه اول
فاز3،خیابان چهارم سه خوابه / طبقه اول