خرید آپارتمان در شهرک کارشناسان اردبیل

فاز یک دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
فاز 1 دو خوابه / طبقه اول
فاز 3 دو خوابه / طبقه دوم
2
فاز 1 دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
فاز 3 دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم