خرید آپارتمان در شهرک قدس قم

خیابان قدوسی یک خوابه / طبقه سوم
6
سه خوابه / طبقه سوم
5
سه خوابه
6
شش خوابه
8
دو خوابه
5
شش خوابه
6
سه خوابه
5
شهرک قدس ولیعصر62 پنج خوابه
1
شهرک قدس کوچه26 دو خوابه / طبقه سوم