خرید آپارتمان در شهرک قدس قم

5
شهرک قدس ولیعصر62 پنج خوابه
1
شهرک قدس کوچه26 دو خوابه / طبقه سوم
1
دو خوابه / طبقه دوم
5
دو خوابه / طبقه دوم
7
دو خوابه
7
5
سه خوابه / طبقه دوم
7
دو خوابه
4
دو خوابه / طبقه چهارم
8
سه خوابه