خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5851 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 53 🗝تعداد واحد: 12 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5822 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 56 ?تعداد واحد: 24 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5806 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 72 ?تعداد واحد: 3 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5805 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 50 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5775 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهای شهرداری ?متراژ: 48 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?وام: دارد...

زمینهای شهرداری یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5786 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهای شهرداری ?متراژ: 49 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند:...

خیابان ملت یک خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5750 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ملت ?متراژ: 63 ?تعداد واحد: 12 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?وام: ندارد ?نوع سند...

پشت پلاسما طبقه اول

فروش تک واحدی مسکونی کد: 5668 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، پشت پلاسما ?متراژ: 136 ?تعداد واحد: 4 ?تعداد خواب: 3 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?...

دو خوابه

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5630 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 79 ?تعداد واحد: 14 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ? سال ساخت: 1...

خیابان ارشاد یک خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5673 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ارشاد ?متراژ: 45 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: قطعی رهنی ? س...

خیابان عدل آباد یک خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5659 ?محدوده: اسلامشهر،قائمیه،عدل آباد ?متراژ: 54 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: آزاد ? سال...

یک خوابه

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5653 ?محدوده: اسلامشهر،قائمیه ?متراژ: 61 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ? سال ساخت: 138...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5520 ?محدوده: اسلامشهر،قائمیه ?متراژ: 74 ?تعداد واحد: 12 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: آزاد ? سال ساخت: 13...

طبقه اول

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5651 ?محدوده: اسلامشهر،قائمیه،۲۴هکتاری ?متراژ: 60 ?تعداد واحد: 16 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?سال...

خیابان سلامت 2 یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5639 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، سلامت۲ ?متراژ: 54.5 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: قطعی رهنی...