خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

خیابان ملت یک خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه سوم
3
خیابان ارشاد یک خوابه / طبقه سوم
5
پشت پلاسما طبقه اول
خیابان عدل آباد یک خوابه / طبقه سوم
یک خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
طبقه اول
4
دو خوابه
خیابان سلامت 2 یک خوابه / طبقه اول