خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

اکازیون
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 6406 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهایشهرداری 🏢متراژ: 100 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: آ...

اکازیون
یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6372 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، عدل آباد 🏢متراژ: 48 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 14 📜نوع سند: آزاد 🗓...

اکازیون
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 6352 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 104 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6092 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 54 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 6233 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،مجتمع کوثر 🏢متراژ: 63 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 24 📜نوع سند: وکالت ⚠️...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 5978 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 72 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: تعاونی 🗓 سال ساخت: 1392 ⚠️وضعیت: خو...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 4529 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 48 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 4 📜نوع سند: آز...

ویژه
سه خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5183 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،سلامت 🏢متراژ: 133 🛏تعداد خواب: 3 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 4 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6210 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 64 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
دو خوابه / طبقه ششم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 6216 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،هشت بهشت 🏢متراژ: 73 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 6 📜نوع سند: تعاونی 🗓 سال ساخت: 1390 ⚠️...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6065 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 50 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند:...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6012 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 75 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
دو خوابه / طبقه همکف

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6274 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، عدل آباد 🏢متراژ: 60 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: همکف 🗝تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 6405 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، مجتمع ارغوان 🏢متراژ: 70 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: تعاونی 🗓 سال ساخت: 139...

ویژه
دو خوابه

#پیش_فروش آپارتمان مسکونی کد: 6403 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، باکری 🏢متراژ: 130,85 🛏تعداد خواب: 3,2 🚪شماره طبقه: 1,2,3,4,5 🏢تعداد واحد: 10 ⚠️...