خرید آپارتمان در شهرک شرکت نفت تهران

دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
طبقه اول
یک خوابه
دو خوابه / طبقه ششم