خرید آپارتمان در شهرک شاهین تهران

دو خوابه / طبقه پنجم
خیابان پیامبرغربی دو خوابه
خیابان جهاد اکبر دو خوابه
خیابان جهاد اکبر دو خوابه
خیابان جهاداکبر دو خوابه
خیابان جهاد اکبر دو خوابه
خیابان جهاد اکبر دو خوابه
خیابان باهنر یک خوابه / طبقه اول
بزرگراه ستاری دو خوابه / طبقه اول
خیابان پیامبر مرکزی سه خوابه
خیابان هجرت دو خوابه / طبقه چهارم
بزرگراه ستاری خیابان باهنر سه خوابه / طبقه چهارم
بلوار شاهین جنوبی یک خوابه / طبقه چهارم
بلوار آیت الله کاشانی سه خوابه
بلوار شاهین جنوبی سه خوابه / طبقه سوم