خرید آپارتمان در شهرک رازی گرگان

بلوار گلشهر8 سه خوابه / طبقه اول
خیابان گلشهر 8 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان گلشهر 31 یک خوابه
خیابان گلشهر 31 دو خوابه
خیابان گلشهر 31 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان گلشهر 3 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان استرآبادی دو خوابه
خیابان استرآبادی سه خوابه
خیابان گلشهر8
خیابان گلشهر8 طبقه سوم