خرید آپارتمان در شهرک الهیه کرمان

سه خوابه / طبقه اول

لازم به ذکر است این واحد نیم دانگ وقف میباشد. سند واگذاری دانشگاه باهنر میباشد.

دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه هشتم
دو خوابه / طبقه اول

واحد به صورت خام تحویل داده میشود.

دو خوابه / طبقه پنجم

لازم به ذکر است سند واگذاری مسکن شهرسازی میباشد.

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم

لازم به ذکر است این واحد 6 دانگ وقف میباشد. کاغذ دیواری. لوستر. کمد دیواری. گاز صفحه ای. پرده. هود تاچ

دو خوابه / طبقه چهارم

لازم به ذکر است این واحد6 دانگ وقف میباشد. لازم به ذکر است این واحد 30 میلیون وام دارد که بر عهده خریدار میباشد.

دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم