خرید آپارتمان در شهرک الهیه سمنان

یک خوابه / طبقه سوم
بوستان تمنا یک خوابه / طبقه همکف
طبقه سوم
دو خوابه / طبقه همکف
یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان تمنا یک خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه سوم
یک خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
چهار خوابه / طبقه چهارم