خرید آپارتمان در شهرک آزادی اردبیل

سه خوابه
کوچه مولوی سه خوابه / طبقه ششم
3
دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه پنجم
طبقه دوم
شهرک آزادی چهار خوابه
خیابان آذربایجان طبقه ششم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه چهارم