خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

3
فاز2،خیابان هفتم دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه پنجم
فاز2 طبقه پنجم
فاز2،خیابان دهم سه خوابه
3
دو خوابه / طبقه دوم
فاز3،خیابان چهارم سه خوابه / طبقه دوم
فاز2،خیابان ششم سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه ششم
فاز یک،خیابان سوم سه خوابه
سه خوابه / طبقه اول