خرید آپارتمان در شهرک کارشناسان اردبیل

فاز 1، خیابان ارفع طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
شهرک ساحلی دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم
فاز یک دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم