خرید آپارتمان در شهرک پست مشهد

خیابان بهورز 4 سه خوابه
بلوار دکتر حسابی خیابان حسابی 4 دو خوابه / طبقه همکف
بلواردکتر حسابی شمالی خیابان حسابی 27 سه خوابه / طبقه دوم
بلوار شاهد خیابان شاهد 57 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دکتر حسابی خیابان حسابی شمالی 3 طبقه دوم
خیابان بهورز 5 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان حسابی 9 مجتمع ولایت طبقه سوم
خیابان حسابی 9 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان بهورز 5 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان شاهد 38 طبقه سوم
بلوار حسابی شمالی 33 خیابان حسابی شمالی 33 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دکتر حسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 43/4 دو خوابه / طبقه اول
بلوار حسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 21 طبقه دوم
بلوار دکترحسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 41/4 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان بهورز5 دو خوابه / طبقه سوم