خرید آپارتمان در شهرک پست مشهد

خیابان شاهد 38 طبقه سوم
5
خیابان حسابی 9 مجتمع ولایت طبقه سوم
خیابان حسابی 9 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان بهورز 5 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار دکترحسابی شمالی خیبابان حسابی شمالی 14 سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان بهورز 10 سه خوابه
بلوار دکترحسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 2 طبقه سوم
بهورز 4 ممیز7 سه خوابه
3
بلوار دکترحسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 41/4 دو خوابه / طبقه دوم
6
بلوار حسابی شمالی 33 خیابان حسابی شمالی 33 دو خوابه / طبقه دوم