خرید آپارتمان در شهرک لشکر مشهد

خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهید فلاحی خیابان حسابی 26 سه خوابه / طبقه دوم
کوچه فلاحی 16 دو خوابه / طبقه دوم
کوچه فلاحی 5 سه خوابه
محدوده فاطمیه دو خوابه / طبقه سوم
فلاحی38 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شهیدصیادشیرازی طبقه اول
بلوارشهیدفلاحی خیابان فلاحی 50 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار فاطمیه دو خوابه / طبقه اول
بلوار فاطمیه دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فلاحی 50 دو خوابه / طبقه اول
خیابان فلاحی 38 طبقه اول
خیابان فلاحی 38/14 دو خوابه / طبقه دوم