خرید آپارتمان در شهرک لشکر مشهد

1
فلاحی38 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه دوم
4
محدوده فاطمیه دو خوابه / طبقه سوم
خیابان فلاحی 50 دو خوابه / طبقه اول
5
بلوارشهیدفلاحی خیابان فلاحی 50 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار فلاحی خیابان فلاحی 27/4 دو خوابه
خیابان فلاحی 38 طبقه اول
خیابان فلاحی 38/14 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه دوم
1
بلوار فاطمیه دو خوابه / طبقه اول