خرید آپارتمان در شهرک باغمیشه تبریز

خیابان ولیپور دو خوابه / طبقه سوم
خیابان استاد جعفری اول دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان سحر۳ دو خوابه
خیابان صائب شمالی خیابان صائب4 دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان ولیپور خیابان سرو7 طبقه اول
دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان امیرکبیر سه خوابه / طبقه هشتم
خیابان صائب تبریزی5 دو خوابه / طبقه ششم