خرید آپارتمان در تبریز

شهرک باغمیشه , خیابان ولیپور طبقه سوم
شهرک باغمیشه , خیابان استاد جعفری اول طبقه چهارم
شهرک باغمیشه , خیابان سحر۳
شهرک باغمیشه , خیابان صائب شمالی خیابان صائب4 طبقه پنجم
شهرک باغمیشه طبقه سوم
شهرک باغمیشه , خیابان ولیپور خیابان سرو7 طبقه اول
شهرک باغمیشه طبقه پنجم
شهرک باغمیشه طبقه سوم
شهرک باغمیشه , خیابان امیرکبیر طبقه هشتم
شهرک باغمیشه , خیابان صائب تبریزی5 طبقه ششم