خرید آپارتمان در ششصد دستگاه همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:225 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۰۶ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۵میلیون و۸۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:218 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰می...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:222 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون و۸۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیار...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:218 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰می...

🏡کد:1011 🔵ملک فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۲۸۰(بعد از طرح:۱۱۸) 🔵زیربنا:۲۸۰ 🔵چندطبقه:۴ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:67 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰میلی...

چهار خوابه

🏡کد:201 🔵ملک فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۲۸۰(بعد از طرح:۱۱۸) 🔵زیربنا:۲۸۰ 🔵چندطبقه:۴ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:...