خرید آپارتمان در شارق شرقی تهران

محدوده سبلان یک خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1263 واحد پنج نما سنگ

محدوده سبلان یک خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1273 دوازده واحدی طبقه دوم روی همکف واحد نه نما سنگ دارای 33 میلیون وام 9 درصد

محدوده سبلان دو خوابه

کد ملک 1274 دو واحدی نوساز نما سنگ 70 میلیون اصل وام 9 درصد

محدوده سبلان یک خوابه

کد ملک 1275 تک واحدی نما سنگ شخصی ساز

محدوده سبلان دو خوابه

کد ملک 1276 نما سنگ

محدوده سبلان یک خوابه / طبقه سوم

کد ملک 1277 دو واحدی نما آجر

محدوده سبلان دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 1278 نما سنگ

محدوده سبلان دو خوابه / طبقه چهارم

کد ملک 1258 تک واحدی نوساز نما سنگ

محدوده سبلان یک خوابه / طبقه چهارم

کد ملک 1260 دو واحدی نما سنگ

محدوده سبلان دو خوابه

کد ملک 1262 نما سنگ

محدوده سبلان یک خوابه

کد ملک 1275 نما سنگ شخصی ساز

محدوده سبلان یک خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1273 دوازده واحدی واحد نه روی همکف نما سنگ دارای 33 میلیون وام 9 درصد

محدوده سبلان دو خوابه

کد ملک 1274 دو واحدی نما سنگ 70 میلیون وام 9 درصد

محدوده سبلان دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک 1259 تک واحدی نوساز نما سنگ ترکیبی

محدوده سبلان دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک 1264 تک واحدی نما سنگ