خرید آپارتمان در سپاهان شهر اصفهان

الوند4 سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_آپارتمانی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 121 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #دوم ⚛️ امکا...

توحید توحید شرقی دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...

توحید دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 110 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی افتابگیر🌕 طبق...

فارابی 1 دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 96 متر #دوخواب موقعیت نور : #شرقی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

توحید دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 123 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #چهارم...

الوند 2 سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 136 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...

سپاهانشهر_ #نبوت دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 99 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

سپاهانشهر_ #ایثار دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 103 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

غدیر سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش_مسکونی_آپارتمانی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 119 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #چهارم ⚛️...

ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 104 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #چهارم...

توحید دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 102 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه وا...

الوند3 دو خوابه / طبقه دوم

فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 88 متر #دوخواب موقعیت نور : #شرقی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅...

بهمن1 دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 90 متر #دوخواب موقعیت نور : #شرقی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...

سعادت بلوار شاهد سعادت دو خوابه / طبقه چهارم

فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 89 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

بهمن3 دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...