خرید آپارتمان در سپاهان شهر اصفهان

توحید توحید غربی سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 130 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

توحید #توحید غربی دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 93 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

توحید توحید شرقی دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...

توحید دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 110 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی افتابگیر🌕 طبق...

توحید دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 123 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #چهارم...

توحید توحید شرقی دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول ✅ امک...

توحید #توحید شرقی دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول ✅ ام...

توحید توحید غربی دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 93 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ ام...

توحید دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 102 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه وا...

توحید سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_آپارتمانی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 129 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ⚛️ ا...

توحید دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 123 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #چهارم ✅ ا...

توحید دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 105 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅...

توحید دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان مشخصات واحد : متراژ واحد : 102 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...