خرید آپارتمان در سپاهان شهر اصفهان

توحید

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 88 #دوخواب موقعیت نور : #غربی_جنوبی افتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ ام...

الوند 2

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد: 82 #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #همکف ✅ ام...

فارابی3

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 138 متر #سه_خواب موقعیت نور :#شرقی_غربی آفتابگیر🌕 ⚛️ امکانات واحد...

الوند 1

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 87 #دوخواب موقعیت نور : #غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : چهارم ✅ امکانات واحد :...

فارابی 1

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 120 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی افتابگیر🌕 طبقه...

غدیر

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 126 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی افتابگیر🌕 طبقه...

خوارزمی 2

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 72 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 🚹 امکانات...

الوند3

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد: 84 #دوخواب موقعیت نور : #غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #چهارم ✅ امکانات...

بهمن1

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد: 104 #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #چهارم ✅...

تعاون 2

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 103 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ ا...

خیابان شاهد

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 126 #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی افتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول ✅ ام...

خیابان شاهد

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 132 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

توحید

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 148 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی افتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول ✅ ا...

الوند 2

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ امکانات و...

خیابان شاهد

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 85 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌔 طبقه واحد : #دوم ✅ امکانات و...