خرید آپارتمان در سعیدیه همدان

سعیدیه پایین، کوچه مدیریت سه خوابه
بین رکنی وسعیدیه سه خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
سعیدیه بالا دو خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
سعیدیه پایین دو خوابه / طبقه سوم
کوچه مدیریت طبقه هفتم
سعیدیه پایین چهار خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم