خرید آپارتمان در سرعین

فروش واحد های ٦١واحده لوكس و كلید نخورده واحد ها از 80متری تا ١٠٠متری بغیر پنت هاوس قیمت هرر متر از ٥میلیون و پنت هاوس ٧/٥ سرعین پایینتر از میدان...

فروش واحد های ٦١واحده لوكس و كلید نخورده واحد ها از 80متری تا ١٠٠متری بغیر پنت هاوس قیمت هرر متر از ٥میلیون و پنت هاوس ٧/٥ سرعین پایینتر از میدان...

طبقه پنجم