خرید آپارتمان در سردار شمالی تهران

خیابان پنج تن یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان پنج تن
1
یک خوابه / طبقه چهارم
1
دو خوابه / طبقه سوم
1
دو خوابه
1
دو خوابه / طبقه چهارم
1
دو خوابه / طبقه پنجم
1
دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان شقایق دو خوابه / طبقه پنجم
1
دو خوابه / طبقه دوم