خرید آپارتمان در ستارخان تهران

کوچه مرتضوی نرسیده به بزرگراه یادگار امام دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
ستارخان /بهبودی/ یک خوابه / طبقه سوم
8
دو خوابه / طبقه چهارم
7
ستارخان کوثر 3 دو خوابه / طبقه چهارم
ستارخان/بهبودی دو خوابه / طبقه اول
2
ستارخان/ستایش دو خوابه
4
ستارخان/بقال باشی دو خوابه / طبقه چهاردهم
7
ستارخان /بهبودی دو خوابه / طبقه اول
ستارخان هشت خوابه / طبقه سوم