خرید آپارتمان در ساری

خیابان سعدی
طبقه اول
1
سه خوابه
1
چهار خوابه
خیابان بهمن شرقی
خیابان پیروزی طبقه چهارم
خیابان شهبند دو خوابه / طبقه همکف
طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول