خرید آپارتمان در زیباشهر مشهد

بلوار امامت خیابان امامت 48 طبقه دوم
4
خیابان آزادی 46 خیابان آموزگار 4 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار امامت خیابان امامت 29 دو خوابه / طبقه دوم
15
بلوار امامت خیابان امامت 21 سه خوابه / طبقه دوم
1
بلوار امامت خیابان امامت 16 سه خوابه / طبقه دوم
بلوار امامت طبقه دوم
خیابان ایرج میرزا36 دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار امامت طبقه سوم
بلوار امامت طبقه ششم
بلوار امامت طبقه سوم