خرید آپارتمان در زعفرانیه تبریز

دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
محله زعفرانیه سه خوابه / طبقه اول
محله زعفرانیه دو خوابه / طبقه دوم
محله زعفرانیه سه خوابه / طبقه دوم
محله زعفرانیه سه خوابه
محله زعفرانیه سه خوابه