خرید آپارتمان در زعفرانیه تبریز

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21931 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 140 قیمت 3,290,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16582 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 193 قیمت 3,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21797 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 104 قیمت 1,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 21586 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 138 قیمت 2,650,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 19513 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 136 قیمت 2,850,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 17073 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 154 قیمت 3,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 20341 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 125 قیمت 2,650,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 20421 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 135 قیمت 2,030,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 20859 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 140 قیمت 2,410,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه هفتم

کد آگهی 17809 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 225 قیمت 5,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 7 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21931 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 140 قیمت 3,290,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16582 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 193 قیمت 3,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21797 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 104 قیمت 1,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21793 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 185 قیمت 4,450,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 19878 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 130 قیمت 2,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...