خرید آپارتمان در رودهن

طبقه پنجم
خیابان پاسداران رودهن سه خوابه / طبقه سوم
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه
یک خوابه
دو خوابه
یک خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
محدوده نزدیک بلوار اصلی دو خوابه / طبقه چهارم