خرید آپارتمان در رشدیه تبریز

خیابان لاله،خیابان نگارستان غربی،خیابان مهستان دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه نهم
چهار خوابه
محله رشدیه دو خوابه / طبقه دوم
محله رشدیه دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه هشتم
دو خوابه / طبقه سوم