خرید آپارتمان در رجایی شهر تبریز

یک خوابه
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه اول
محله رجایی شهر دو خوابه / طبقه ششم
محله رجایی شهر دو خوابه / طبقه هشتم
محدوده رجایی شهر دو خوابه / طبقه دوم
محله رجایی شهر دو خوابه / طبقه ششم
محله رجایی شهر سه خوابه / طبقه اول